Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Klubja Véménd

Cím: 7726 Véménd, Szabadság tér 8.
Elérhetőség: +36 69 343 240

A társadalom öregedése, azaz idősebb korosztályok arányának növekedése az utóbbi évtizedek egyik meghatározó társadalmi jelensége. A 65 éven felüliek aránya az elkövetkező évtizedekben – kisebb hullámzásokkal - az eddigieknél is erőteljesebben fog növekedni. 2050-re Magyarország népességének közel 30 százaléka lesz 65 éves vagy idősebb. A 65 évesnél idősebb népesség egyharmada egyedül él.

Napjainkra már nem jellemző, hogy több generáció él együtt, egyre kevesebben támogatják pénzben vagy természetben más háztartásban élő szüleiket, csökken a háztartások közötti transzferáramlás. Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer, az alap- és szakosított ellátási formák működtetése, fejlesztése.

Idősek klubja: a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni ellátása. Indokolt esetben az a 18. életévét betöltött személy, aki állapota (kora, betegsége, fogyatékossága) miatt munkaképtelen vagy csökkent munkaképességű, saját ellátására csak részben képes. A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kialakítására. Napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

A klubfunkció mellett mentális ellátás, foglalkoztatás, fizikai ellátás, napi egyszeri meleg étel biztosítása igény szerint. A helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése. A nappali ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege 20,-Ft/nap.

Ellátási terület: Véménd, Férőhely: 35 fő, Ellátottak száma: 35 fő, ebből  demens ellátás: 7 fő házi segítség  9 fő. Görcsönydoboka házi segítségnyújtás 9 fő.

Beszállításban és hazavitelben az önkormányzat nyújt segítséget.

A szolgáltatások hétfőtől péntekig reggel 8-órától délután négyig állnak rendelkezésre.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az alapellátásra irányuló kérelmet a klub vezetőjénél írásban vagy szóban kell előterjeszteni. Az intézmény 2005. február elsejétől működik. A falu lakóinak száma kb. 1500 fő. Véméndre is jellemző a lakosság életkorának emelkedése, a fiatalok elvándorlása a munkát biztosító városba. A 60-éven felüliek száma a faluban 25% körül mozog, míg az országos átlag 21%. Régóta dédelgetett vágy volt az idősek ellátása, de igazán - a finanszírozás hiánya miatt - csak tervekben szerepelt. A falu vegyes összetételű: székelyek, felvidékiek, svábok és romák lakják. A német kisebbségi önkormányzat megalakulásával pályázati lehetőség nyílott egy klub berendezésére. Az öreg iskola üresen állt - a gyermeklétszám csökkenése miatt - így kevés ráfordítással az idősek birtokba vehették gyermekkoruk színterét. Sikerült egy szép világos tágas nappali ellátást biztosítani, amit 2007. január végéig a Véméndi Önkormányzat tartott fent. Jelenleg kistérségi társulásban működik. 2009 márciusától bevezetésre került a demens ellátás, 2010-től a szociális étkeztetés. 2011-től Házi segítségnyújtással Görcsönydoboka csatlakozott.  A klub lehetőség a pihenésre, nyugalomra vagy a színes programokra vágyóknak, megoldás a biztonságot, társaságot, változatosságot kedvelőknek.

Sokat teszünk azért, hogy igazi közösséggé formálódjunk, hogy az egymással való törődés, odafigyelés légkörében teljenek a napok, másrészt igyekszünk tartalmasan eltölteni az időt. Észrevettük, hogy hajlott koruk ellenére sok mindenre képesek. Kedves elfoglaltság a botfoci, pingpongozás. kártyajátékok, barkácsolás és beindult a színjátszás.

Étkeztetés

A mentálisan és szociálisan rászoruló, önmaga ellátására csak részben képes időskorú, illetőleg egészségi állapotára figyelemmel a 18. életévét betöltött személy szociális étkeztetését – egyszeri meleg étellel – biztosítja az Önkormányzat.
Az étkeztetés térítési díja.) ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 %-át meghaladja, akkor a (3) bekezdés szerinti intézményi térítési díj összege,b.) ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 250 % át, akkor az alábbi képlet szerint alakul (egy főre eső jövedelem : (ÖNYLÖ x 2,5)) x intézményi térítési díj
Az étkeztetés térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 
Indokolt esetben – mozgásképtelenség, betegség – az ebéd házhoz szállításáról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.
Az ebéd házhoz szállítása nem rászoruló kérelmező esetében 560,-Ft/hó térítési díjköteles.

2010-től lifttel gyarapodott az intézmény, mellyel jelentősen megkönnyebbült az igénybevétel a mozgáskorlátozott gondozottak részére. Minden második kedden a nyugdíjasklub veszi birtokba a „régi iskolát”. Vezetőjük Illés Ferencné

Dolgozók:

Horváth Eteléné intézet vezető
Gász Antalné ápolónő /4 órás/
Réder Rudolfné mentálhigiénés /8 órás/
Illés Imréné /8 órás/
Farkas Zsuzsanna gondozónő /4 órás/

A klub szakképzett dolgozói legjobb tudásukkal, gondoskodó szeretettel igyekeznek a gondozottak segítségére lenni.

"Ősi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert "fáradságos életükkel kiérdemelték", nem is abból a józan előrelátásból, hogy "egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak majd a szemétre!", hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt! (...) Az öregember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték: nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik benne!"  /Müller Péter/

Idősek napköziotthona

46.156816, 18.615274